หน้าแรก Forward Magazine

สมัครสมาชิก(Register)ค้นหาช่วยเหลือรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ(Log in)

ตอบ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มหั ตถกรรมร่วมสมัย SACICT’s Living Concept
ผู้ตั้ง ข้อความ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ตอบ ผลิตภัณฑ์กลุ่มหั ตถกรรมร่วมสมัย SACICT’s Living Concept SACICT จับมือพันธมิตร เซ็นทรัลกรุ๊ป DHL และ comGateway จัดแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มหั ตถกรรมร่วมสมัย SACICT’s Living Concept ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง14 พฤษภาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ หวังผลนำงานหัตถกรรม สู่สังคมปัจจุบัน

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิ ลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด บริษัท DHL และบริษัท Comgateway ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรของ ศ.ศ.ป. ในการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิต ภัณฑ์หัตถกรรมทั้งทาง offline และ online โดยการจัดแสดงภายใต้ โครงการ LUX by SACICT : SACICT’s Living Concept” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับชุมชนหัตถกรรมที่มีศักยภ าพในการผลิตระดับพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด Touch of Nature : Wild & Monsoon หรือ สัมผัสแห่งธรรมชาติ: ป่าเขา และ มรสุมซึ่งสะท้อนสีสันและความรู้ สึก ลงบนผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้ านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติพื้ นถิ่นที่หาได้ภายในชุมชนฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยที่ ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคใน ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานหัตถกร รมไทยไปสู่งานหัตถกรรมร่วมสมัยที่ มีดีไซน์และนำไปสู่โอกาสทางการค้ าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง SACICT เชื่อมั่นว่างานศิลปหัตถกรรมสาม ารถเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่ วยขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

เริ่มจากความร่วมมือกับกลุ่มเซ็ นทรัล จัดแสดงและจำหน่ายงานศิลปหัตถกร รมร่วมสมัยในครั้งนี้ ซึ่งSACICT ได้นำไปจัดแสดงครั้งแรกที่งาน Maison & Objet 2016 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเครื่ องใช้และของตกแต่งบ้านที่มีชื่ อเสียงระดับโลก เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมาแล้ว ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากกลุ่ มลูกค้าชาวต่างชาติ จึงนำมาจัดให้ลูกค้าชาวไทย ได้ชมและเลือกซื้อหากันอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 -14 พฤษภาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้กับก ลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ไปยังกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ นักออกแบบตกแต่งภายใน(Interior Designer) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer) คนที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์ และ คนที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่ง เสริมภาพลักษณ์งานหัตถกรรมไทย บนแนวคิดหลักในการผลักดันงานหัต ถกรรมไทยให้มีส่วนสำคัญและมีควา มจำเป็นต่อวิถีชีวิตของคนให้มาก ยิ่งขึ้น “Today Life’s Craft” โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีความร่วมสมั ยและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถแข่งขันกั บโลกภายนอกได้อย่างแข็งแกร่ง โดยนำความโดดเด่นของทักษะฝีมือใ นการทำงานของครูช่าง ครูศิลป์ ผู้ประกอบการงานหัตถกรรม มาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านต่างๆ อาทิ การนำเทคนิคการทำงานแบบเก่ามาผส มผสานกับการออกแบบของคนรุ่นใหม่ การนำวัตถุดิบพื้นถิ่นมาปรับ ประยุกต์ให้เกิดงานใหม่ที่เข้ ากับยุคสมัยมากขึ้น

SACICT คาดหวังว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่พั ฒนามาใหม่นี้ จะสามารถเรียกกระแสนิยมให้คนไทย เห็นว่างานหัตถกรรมไทยมีความร่ว มสมัยสามารถนำไปใช้ใด้ในชีวิตปร ะจำวัน อีกทั้ง สร้างรายได้ให้แก่ช่างผู้สร้างส รรค์ชิ้นงานหรือชุมชนหัตถกรรมใน การพัฒนางานหัตถกรรมให้ยั่งยืนต่ อไป

นางอัมพวันฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้น SACICT ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ปัจจุบันมีกา รเติบโตสูง ประกอบกับปัจจุบันมีกลุ่ม Generation ใหม่ๆเกิดขึ้นที่เรียกว่า C-Generation ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีไลฟสไตล์การใ ช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รวดเร็วด้วยระบบ IT และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ SACICT จึงให้ความสำคัญกับช่องทางนี้ ด้วยความร่วมมือจาก ดีเอชแอลสนับสนุนผู้ประกอบการงา นศิลปหัตถกรรมไทย ให้มีช่องทางการสร้างรายได้จากก ารจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เปิดตัวหน้าต่างขายงานศิลปหัตถก รรมไทยกว่า 3000 รายการ จากการคัดสรรโดย SACICT บนหน้าเว็บไซต์ onenow.com เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าศิ ลปหัตถกรรมไทยให้แพร่ หลายในตลาดการค้าออนไลน์ และยังได้รับการสนับสนุนจาก ดีเอชแอล ด้วยการเป็นผู้ให้บริการลอจิสติ กส์อย่างเป็นทางการของ Onenow.com รวบรวมสินค้าและผู้ซื้อผู้ ขายไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ซื้อ-ขาย ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่ องที่ง่ายและสามารถจำกั ดขอบเขตข้อมูลให้ตรงตามความต้ องการมากยิ่งขึ้น ตามการจัดกลุ่มสินค้าของผู้ให้บ ริการแหล่งข้อมูลออนไลน์นั้นๆ ที่สำคัญช่วยให้การซื้อขายเป็นไ ปอย่างไร้พรมแดนและข้อจำกัดด้าน เวลา จากนี้ไปอาจกล่าวได้ว่า SACICT จะเป็นผู้ส่งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถก รรมไทยสู่ออนไลน์ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ


_________________

Like กดที่รูป
ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:
ตอบ หน้า 1 จาก 1
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
  


copyright : forwardmag.com - contact : forwardmag@yahoo.com, forwardmag@gmail.com